Zakonski akti

Zakon o pomorskom dobru
https://www.zakon.hr/z/505/Zakon-o-pomorskom-dobru-i-morskim-lukama


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
https://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima


Zakon o trgovačkim društvima
https://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima


Špediterske usluge
https://carina.gov.hr/


Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_72_1358.html


Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_91_1774.html

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!