Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, NN 69/22, Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćen tekst ).
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.
Pristup informaciji omogućuje se:
    1. objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama LUKA PULA d.o.o.
    2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: 
    • neposrednim davanjem informacije, 
    • davanjem informacije pisanim putem, 
    • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, 
    • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju, 
    • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji. 
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Sandra Radolović

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti putem:

Telefon: 052 211 117
E-mail: info@luka-pula.hr
Pismo na adresu: Sv. Polikarpa 5, HR-52100 Pula

LUKA PULA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i NN 15/14).
Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

Obrazac 2 za Zahtjev pristupu informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtijev za ponovnu uporabu informacija

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!